Monday, December 10, 2007

oOH!!>SAKURA<


เที่ยวงานเทศกาลซากุระบานแดนอาทิตย์อุทัย
ุั
เดือนเมษายนของประเทศญี่ปุ่น เป็นฤดูชมดอกไม้ซึ่งเรียกว่า "โอฮานามิ" (ohanami)โอฮานามิ เป็นประเพณีชมดอกซากุระ เป็นประเพณีของฤดูใบไม้ผลิซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณ พอถึงช่วงโอฮานามิ ผู้คนจะรับรู้ข่าวคราวได้ว่าซากุระบานหรือยัง ที่ไหน เมื่อไร โดยติดตามข่าวพยากรณ์
อากาศทางโทรทัศน์ทุกวัน พอดอกซากุระบาน ผู้คนก็จะจัดอาหารกล่องบ้าง เหล้าบ้าง ไปเลี้ยงสังสรรค์ดื่มกินกัน และ เดินเล่นใต้ต้นซากุระ ตามสถานที่ที่มีชื่อเสียงในเรื่องดอกซากุระ นอกจากนั้นยังมีประเพณี "โยซากุระ" คือประเพณีชมซากุระยามค่ำ ผู้คนจะร้องรำทำเพลงใต้ต้นซากุระกันเป็นที่ครึกครื้นจนถึงดึก เป็นภาพที่งดงามมากเวลาที่ผู้คนนั่งใต้ต้น ซากุระ และสีชมพู ละลานตาเต็มพื้น ชวนให้น่าไปเยี่ยมชม แดนอาทิตย์อุทัยจริงๆ

No comments: